اپلیکیشن دادگاه یار

برای محاسبه دیه از فرم زیر استفاده کنید :

  ( بر اساس نرخ دیه سال ۱۳۹۹ )