اخذ-تامین

دستور موقت بدون اخذ تامین در دادگاه خانواده

دستور موقت بدون اخذ تامین در دادگاه خانواده

دستور موقت

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند . این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است . چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۶۰۴۶۵۶۰ تماس حاصل نمایید .