">دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی | دادگاه یار

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی

١٣٩٨/٧/١۵ – ٩٠٠٠/٩٨١٧٢/١٠٠شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ١٠٠/٩٧٧۴۵/٩٠٠٠ مورخ ١۵/٧/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» جھت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

١٣٩٨/٧/١۵ ٩٠٠٠/٩٧٧۴۵/١٠٠شماره

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی

مقدمه:

احقاق حق و اجرای عدالت به عنوان یکی از ارکان دین مبین اسلام از اھمیت و جایگاھی بس رفیع برخوردار بوده و به تبع آن، در نظام جمھوری اسلامی ایران نیز این رکن ھمواره مد نظر می باشد و اشخاصی که در این امر انجام وظیفه می کنند نیز شایسته تقدیر و بزرگداشت خواھند بود. از این رو، بر حکومت اسلامی فرض است که ضمن قدردانی از زحمات و تلاش ھای کارگزاران دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری در این عرصه، شأن و جایگاه ایشان را در نظر ھمگان پاس دارد. بدین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم ، «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» به شرح مواد آتی ١ رھبری (مدظله العالی) است.

ماده ١ـ اھداف تدوین این دستورالعمل به شرح زیر است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١ -[بیانات مقام معظم رھبری (مدظله العالی) در دیدار با رییس و مسئولان قوه قضاییه– مورخ ١٢/۴/١٣٩۶: «… قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس ھستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می کنند مشھور و به جامعه معرفی کنید…»

الفـ شناسایی و معرفی مفاخر دستگاه قضایی و قدردانی از آن ھا؛
ب ـ الگوسازی، ایجاد انگیزه و زمینه پرورش استعدادھای برتر قضایی و اداری؛
پ ـ فراھم نمودن بستر مناسب به منظور بھره مندی از ظرفیت و تجارب آنان در زمینه ھای مختلف.

ماده ٢ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ مفاخر دستگاه قضایی: افراد برجسته ای ھستند که در دوران خدمت در دستگاه قضایی منشأ آثار ویژه، ماندگار و اثربخش بوده و در رشد، اعتلاء و گسترش عدالت اسلامی نقش بسزایی داشته اند.
ب ـ شورا: شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
پ ـ کمیسیون تشخیص: کمیسیون تشخیص موضوع ماده ١٢ این دستورالعمل.

ماده ٣ـ جامعه مخاطب این دستورالعمل عبارتند از:

الف ـ در عرصه قضایی: شامل قضات اعم از شاغل و بازنشسته.
ب ـ در عرصه اجرایی: کارکنان اداری اعم از شاغل و بازنشسته، شامل مدیران قضایی و اداری و سایر کارکنان.

ماده ۴ـ شرایط عمومی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:

الف ـ نخبگی؛
ب ـ اھتمام در گسترش و احیای فرھنگ حقوقی جامعه؛
پ ـ ارتقاء کیفیت علمی و عملی خدمات قضایی و اداری؛
ت ـ نوآوری و ابتکار مؤثر؛
ث ـ برخورداری از روحیه جھادی؛
ج ـ اھتمام به اجرای قانون و مبارزه با فساد؛
چ ـ حسن شھرت در اخلاق، رفتار حرفه ای و تکریم ارباب رجوع.

ماده۵ ـ شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:

١ـ۵ ـ در عرصه قضایی

الفـ اھتمام در بھره گیری از اصول و قواعد حقوقی؛
ب ـ ایستادگی در مقابل ھرگونه تھدید، تطمیع و فشار جو عمومی؛
پ ـ رعایت اصول دقت، سرعت و تناظر در رسیدگی به پرونده ھا؛
ت ـ اھتمام در ترویج فرھنگ صلح و سازش در دعاوی؛
ث ـ صدور آرای متقن در رسیدگی به پرونده ھا؛
ج ـ رعایت آداب قضاوت؛
چ ـ داشتن روحیه ظلم ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت.

٢ـ۵ ـ در عرصه اجرایی

الفـ ایجاد تحول اثربخش در سامانه ھای الکترونیکی یا تشکیلات قضایی و اداری؛
ب ـ مشارکت مؤثر در گسترش کمی و کیفی زیرساخت ھا؛
پ ـ برخورداری از تفکر راھبردی و برنامه محوری.

ماده ۶ ـ موارد زیر از اولویت انتخاب مفاخر دستگاه قضایی می باشند:

الف ـ سابقه انتخاب شدن به عنوان قاضی نمونه اعم از استانی و کشوری؛
ب ـ رسیدگی به پرونده ھای مھم و ملّی؛
پ ـ اشتغال در مناطق محروم و مشاغل حساس.

ماده ٧ـ ارکان اجرایی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی عبارتند از:

الف ـ شورا؛
ب ـ دبیرخانه؛
پ ـ کمیسیون تشخیص؛
ت ـ گروه ھای کارشناسی.

ماده٨ـ شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری در خصوص انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی بوده و دارای ترکیب زیر است:

الف ـ رییس قوه قضاییه و در غیاب وی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس شورا؛
ب ـ رییس دیوان عالی کشور؛
پـ دادستان کل کشور؛
ت ـ دادستان انتظامی قضات؛
ث ـ معاون منابع انسانی؛
ج ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات.

ماده ٩ـ شورا دارای وظایف زیر است:

الفـ تصویب شاخص ھای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
ب ـ انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی از میان نامزدھای معرفی شده از طرف کمیسیون تشخیص؛
پ ـ بررسی نھایی و اتخاذ تصمیم در مورد تأیید و یا رد نامزدھا؛
ت ـ پیشنھاد نامزدھای جدید به کمیسیون تشخیص.

ماده ١٠ـ معاون منابع انسانی با ابلاغ رییس قوه قضاییه به عنوان دبیر شورا منصوب می شود. دبیر در جلسه شورا، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و نحوه انتخاب نامزدھای معرفی شده (حداقل سه نفر در ھر عرصه) را به ھمراه خلاصه سوابق ایشان به رییس و اعضای شورا ارائه می نماید. دبیرخانه معاونت منابع انسانی وظایف اجرایی فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی را بر عھده دارد.

ماده١١ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر می باشد:

الف ـ اطلاع رسانی به بخش ھای مختلف دستگاه قضایی جھت معرفی افراد واجد شرایط؛
ب ـ اجرای فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
پ ـ استعلام از مراجع نظارتی قوه قضاییه؛
ت ـ ارجاع پاسخ استعلامات واصله به گروه ھای کارشناسی؛
ث ـ فراھم نمودن شرایط و امکانات لازم برای گروه ھای کارشناسی؛
ج ـ دریافت نظرات گروه ھای کارشناسی و ارجاع آنھا به کمیسیون تشخیص؛
چ ـ دریافت نظرات کمیسیون تشخیص به ھمراه سوابق مربوط به ھر نامزد و ارائه آن ھا به شورا؛
ح ـ ثبت و نگھداری کلیه سوابق؛
خ ـ برگزاری ھمایش معرفی مفاخر دستگاه قضایی؛
د ـ ایجاد ھماھنگی با مراجع اطلاع رسانی قوه قضاییه جھت اطلاع رسانی فراگیر.

ماده١٢ـ کمیسیون تشخیص زیر نظر شورا بوده و اعضای آن به شرح زیر است:

الف ـ یکی از قضات عالی رتبه قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه به عنوان رییس کمیسیون؛
ب ـ معاون نظارت دیوان عالی کشور؛
پ ـ معاون نظارت دادستان کل کشور؛
ت ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛
ث ـ معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
ج ـ نماینده معاون منابع انسانی.

تبصره ـ کمیسیون می تواند حسب مورد از نماینده واحد مربوط بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ١٣ـ وظایف کمیسیون تشخیص به شرح زیر می باشد:

الفـ پیشنھاد شاخص ھای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی و امتیازات مربوط به ھر یک از آن ھا به شورا؛
ب ـ بررسی سوابق و مستندات واجدان شرایط مفاخر دستگاه قضایی؛
پ ـ رتبه بندی و تعیین نامزدھای مفاخر دستگاه قضایی بر اساس شاخص ھای مصوب؛
ت ـ اعلام نتایج بررسی ھا به ھمراه مستندات به دبیرخانه؛
ث ـ تبیین علل قبول یا رد نامزدھا حسب درخواست دبیرخانه.

ماده ١۴ـ کمیسیون تشخیص می تواند با تصویب شورا، گروه ھای کارشناسی تشکیل دھد. اعضای گروه ھای کارشناسی توسط کمیسیون تشخیص انتخاب می شوند.

ماده١۵ـ واحدھای قضایی و ستادی قوه قضاییه و سازمان ھا و مراکز وابسته با توجه به شرایط مذکور در مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل در مھلتی که کمیسیون تشخیص تعیین می کند افراد واجد شرایط را به کمیسیون مذکور معرفی می کنند. کمیسیون به منظور انجام بررسی ھای اولیه، حسب مورد می تواند موضوع را به گروه ھای کارشناسی ارجاع کند.

تبصرهـ افراد واجد شرایط نیز می توانند به طور مستدل و مستند مراتب نامزدی خود را جھت انتخاب مفاخر به کمیسیون تشخیص اعلام نمایند.

ماده١۶ـ وظایف گروه ھای کارشناسی به شرح زیر می باشد:

الف ـ تشکیل و تکمیل پرونده برای افراد معرفی شده؛
ب ـ بررسی سوابق و مستندات واصله؛
پ ـ احراز شرایط حداقلی بر اساس شاخص ھای مصوب؛
ت ـ اعلام نتایج کارشناسی به دبیرخانه.

ماده ١٧ـ معرفی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی ھر ٢ سال یک بار برگزار می شود و دبیرخانه شورا ۶ ماه قبل از برگزاری ھمایش کار خود را آغاز خواھد کرد.

تبصره ـ دبیرخانه نخستین ھمایش، حداکثر سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل کار خود را آغاز خواھد کرد.

ماده١٨ـ نحوه تقدیر و نوع ھدایای مفاخر دستگاه قضایی منتخب ھر دوره، از طریق دبیرخانه پیشنھاد می شود و پس از تصویب رییس قوه قضاییه اقدام مقتضی به عمل می آید.

ماده١٩ـ فرایند انتخاب سالانه قضات نمونه نیز بر اساس ھمین دستورالعمل خواھد بود.

ماده ٢٠ـ این دستورالعمل شامل یک مقدمه، ٢٠ ماده و ٣ تبصره در تاریخ ١۴/٧/١٣٩٨ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی