">دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ھا رای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس | دادگاه یار

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ھا رای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ھا رای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

١٣٩٨/٧/١۶ –  ٩٠٠٠/٩٩٠۵٣/١٠٠شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ١٠٠/٩٨۵۵۴/٩٠٠٠ مورخ ١۵/٧/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهھا برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس» جھت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

١٣٩٨/٧/١۵ ٩٠٠٠/٩٨۵۵۴/١٠٠شماره

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ھا برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس در اجرای بند الف ماده١١ و تبصره ١ ماده ۶٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ٣/١٠/١٣٩٢ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانھا تفویض اختیار می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاھھا برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمناً در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندان ھا، مصوب ٣١/۵/١٣٩٨ مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی