">دستوالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نھادھای شبه قضائی سطح استان | دادگاه یار

دستوالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نھادھای شبه قضائی سطح استان

دستوالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نھادھای شبه قضائی سطح استان

١٣٩٨/٧/١۶ –  ٩٠٠٠/٩٩٠۵۵/١٠٠شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ١٠٠/٩٨۵۴۶/٩٠٠٠ مورخ ١۵/٧/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نھادھای شبه قضائی سطح استان» جھت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

١٣٩٨/٧/١۶ ٩٠٠٠/٩٩٠۵۵/١٠٠شماره

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نھادھای شبه قضائی سطح استان رؤسای کل دادگستری استان ھای سراسر کشور به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نھادھای شبه قضایی از جمله کمیسیون ھا، ھیأت ھا، شوراھا و دادگاه ھای انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا تصویب نامه ھیأت وزیران تشکیل می گردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آن ھا شرکت نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ھا تفویض اختیار می شود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جھت حضور در نھادھای شبه قضایی سطح استان (اعم از مرکز استان، شھرستان و بخش ھا) با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند. ضمناً نسبت به نمایندگانی که مدت مأموریت آنھا منقضی نشده کمافی السابق وظایف محوله را انجام دھند، مگر اینکه بعللی از قبیل استعفاء یا بازنشستگی یا انتقال به سایر حوزه ھای قضایی لازم باشد، شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آنھا گردد. شایان ذکر است در برخی از عناوین نمایندگی که عضویت نماینده وفق مقررات قائم به سمت می باشد نیاز به صدور ابلاغ نمایندگی نمی باشد و مدیران قضایی رأساً و یا با معرفی نماینده در نھاد شبه قضایی مربوط شرکت نمایند. ولیکن ضرورت دارد اطلاعات پرسنلی و آمار و عملکرد کلیه نمایندگان مذکور در سامانه تخصصی اداره کل امور نمایندگی ھا ثبت گردد. ھمچنین ضروریست نمایندگان قوه قضائیه حضوری کارآمد و اثربخش و شایسته دستگاه قضایی داشته باشند و ترجیحاً جلسات در ساعات غیراداری تشکیل شود تا خللی در انجام وظایف قانونی قضات حادث نگردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در مرکز بر عھده اداره کل امور نمایندگی ھای قوه قضائیه و در استان ھا بر عھده رؤسای کل دادگستری ھا می باشد تا بر کارآمدی حضور نمایندگان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در اجرای این بخشنامه را به مراجع مربوط گزارش نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی