اپلیکیشن دادگاه یار

برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر حسب ماهانه از فرم زیر استفاده کنید :

( شاخص تورم تا پایان دی ماه سال ۹۸)