اپلیکیشن دادگاه یار

برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالیانه از فرم زیر استفاده کنید :

       (نرخ تورم و شاخص بر اساس سال ۱۳۹۸)

    جهت محاسبه تاخیر تادیه ماهیانه کلیک کنید