">حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت هستند | دادگاه یار
بانوان

حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت هستند

حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت هستند

نویسنده : 

نحوه پرداخت حق بیمه بانوان که مشمول خدمت نیمه وقت( روزانه ٢، ٣، ۴ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند) مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟

نظر به اینکه حسب مواد ٣٢ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ای که به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای عالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید.

لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرائی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۶۰۴۶۵۶۰ تماس حاصل نمایید .