">بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٨۵٨۴/١٠٠ | دادگاه یار

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٨۵٨۴/١٠٠

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/١٨۵٨۴/١٠٠

ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به  زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»

١٣٩٨/٣/۴ –  ٩٠٠٠/١٨۶١٢/١٠٠ شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ١٠٠/١٨۵٨۴/٩٠٠٠ مورخ ۴/٣/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

١٣٩٨/٣/۴ ٩٠٠٠/١٨۵٨۴/١٠٠شماره

بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با ھدف بھره مندی معنوی بھتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اھداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنھا مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ١۵ روز مرخصی داده شود.

الف ـ زندانیان محکوم به حبس:

١ (محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
٢ (محکومین به حبس بیش از ١٠ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
٣ (محکومین به حبس بیش از ۵ تا ١٠ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
۴ (محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس.
۵ (محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنھا کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتھی به آزادی اعطا می شود .

ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:

١ (محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

٢ (محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا بیش از ھفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا تا ھفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتھی به آزادی اعطا می شود.

ج ـ محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت ھستند و ھمچنین دارندگان محکومیت ھای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواھند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی ھای متعدد می باشند، چنانچه در زمان بھره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا مانع است. د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواھد بود: محکومین جرائم سرقت ھای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب ھمان جرم، محکومینی که به شرارت مشھورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ھا و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنھا در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد ھر چھل و ھشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانھا بیش از ١٠٠ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ٢٠٠ گرم ھرویین و روان گردان ھا و ملحقات آن می باشد.

دادستان ھای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواھند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراھیم رئیسی