">آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی | دادگاه یار

آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

١٣٩٨/٣/١ –  ٩٠٠٠/١٨١١۴/١٠٠ شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین نامه شماره ١٠٠/١٧٨٣٧/٩٠٠٠ مورخ ١/٣/١٣٩٨ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

١٣٩٨/٣/١ ٩٠٠٠/١٧٨٣٧/١٠٠شماره

آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ٢۵ ھمان قانون، «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

ماده١ـ در ھر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه ھا اختصاص داده می شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

الف ـ امور کیفری از قبیل:

١ .جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم مالیاتی؛
٢ .جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بھداشتی و دارویی؛
٣ .جرایم کارکنان دولت ؛
۴ .جرایم رایانھ ای و فضای مجازی؛
۵ .جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛
۶ .جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ھا؛
٧ .جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛
٨ .جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
٩ .جرائم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛
١٠ .جرایم آدم ربایی و سرقت؛
١١ .جرایم راھنمایی و رانندگی؛
١٢ .جرایم مربوط به نقض حقوق شھروندی.

ب ـ دعاوی حقوقی از قبیل :

١ .دعاوی تجاری و بازرگانی؛
٢ .امور حسبی؛
٣ .دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛
۴ .دعاوی مربوط به وقف؛
۵ .دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی ؛
۶ .دعاوی بین المللی؛
٧ .اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

ماده٢ـ رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروھای مسلح استان مکلف اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره١ـ روسای دادگستری شھرستان ھا پیشنھادھای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جھت تصویب اعلام می کنند.

تبصره٢ـ دادستان ھای مراکز استان ھا با ھماھنگی رئیس کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می کنند.

تبصره٣ـ پروندھ ھایی که قبل از تعیین شعب تخصصی، به سایر شعب ارجاع شده است ھمچنان در ھمان شعب رسیدگی می شود.

ماده٣ـ مجتمع ھای تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنھاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آیین نامه تشکیل می شوند.

ماده۴ـ تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نخواھد بود.

ماده۵ ـ قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

تبصره ـ در حوزھ ھای قضایی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراھم آورد.

ماده٧ـ کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی ھای دوره ھای تخصصی با توجه به موضوع پروندھ ھای شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. پس از اتمام ھر دوره آموزشی، گواھی نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطاء خواھد شد.

ماده٨ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوھ قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوانعالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروھای مسلح و روسای کل دادگستری ھا امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تھیه آمار پروندھ ھای مربوط و تعداد آن ھا به تفکیک ھر موضوع را در سامانه قوه قضاییه فراھم آورد.

ماده٩ـ در صورتی که درخصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظھارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت بعمل می آورد.

ماده١٠ـ این آیین نامه بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری در ١٠ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ٢٨/٢/١٣٩٨ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراھیم رئیسی