تخلیه

آیا می توان برای تخلیه ملک تقاضای مهلت نمود

آیا می توان برای تخلیه ملک تقاضای مهلت نمود

تخلیه ملک توسط مستاجر

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه ملک مراجع قضایی و دایره اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه یا عسر و هرج  مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره‌ نباشد و تقاضای مهلت نماید ، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود . ‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با تقاضای مهلت مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۶۰۴۶۵۶۰ تماس حاصل نمایید .